Organisation

Nordisk Administrativ Forbunds daglige ledelse varetages af formanden. Den overordnede ledelse varetages af forretningsudvalget.

Formand
Claes Nilas, cni@siri.dk

Økonomiansvarlig
regnskab@naf-net.dk

Dansk redaktør af Nordisk Administrativ Tidsskrift
Professor, dr. jur. Niels Fenger, niels.fenger@jur.ku.dk.

Ansvarshavende redaktør af Administrativ Debat:
Kasper Tollestrup, Beskæftigelsesministeriet.

Øvrige medlemmer af redaktionen af Administrativ Debat:

Kristian Lyk-Jensen, vicedirektør, Bygningsstyrelsen
Vibeke Iversen, chefjurist, Københavns Kommune
Claes Nilas, Kommiteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Formand for Nordisk Administrativt Forbund Danmark
Jens Blom-Hansen, professor, Aarhus Universitet
Torben Buse, Afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
Kasper Tollestrup, chefkonsulent, Beskæftigelsesministeriet.
Ole Toft, administrationschef, Udenrigsministeriet.
Niels Jørgen Mau Pedersen, Projektchef i KORA
Pia Gjellerup, centerleder for Center for Offentlig Innovation, fhv. minister
Ulrich Schmidt-Hansen, koncerndirektør i Holbæk kommune
Mads Lyndrup, kontorchef, Energitilsynet
Stig Henneberg, kontorchef, Finansministeriet

Medlemmer af Forretningsudvalget:

Direktør Ulrich Schmidt Hansen, Herlev Kommune
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen
Afdelingschef Torben Buse, Social- og Indenrigsministeriet
Vicedirektør Kristian Lyk-Jensen, Bygningsstyrelsen
Seniorrådgiver Henrik Hjortdal, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS
Kommitteret, Formand for Nordisk Administrativt
Forbund, Claes Nilas.

Vedtægter for den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund

§ 1 Navn:
Nordisk Administrativt Forbund (NAF), den danske afdeling

§ 2 Formål:
Nordisk Administrativt Forbunds formål er at iværksætte løbende debatter og diskussioner om den danske offentlige forvaltning, dens struktur og ledelsesforhold. Forbundet skal endvidere fremme disse aktiviteter i nordisk sammenhæng.

§ 3 Medlemmer:
Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

§ 4 Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent på kr. 450. Kontingentændringer kan vedtages på den årlige generalforsamling.

§ 5 Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er Nordisk Administrativt Forbunds, den danske afdeling, øverste myndighed, afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i forbundets medlemsblad, Administrativ Debat og ved opslag på forbundets hjemmeside.

§ 7 Formand og Forretningsudvalg:
Nordisk Administrativt Forbund, den danske afdeling, ledes af en formand samt op til syv øvrige medlemmer, der tilsammen udgør forretningsudvalget. Formand og forretningsudvalgsmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Foreningen tegnes af formanden, som alene har retten til at skirve under på vegne af foreningen.

§ 8 Økonomi:
Foreningens økonomi styres af formanden og Nordisk Administrativt Forbunds kasserer.

§ 9 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§ 10 Opløsning:
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Den opløste generalforsamling tager stilling til en eventuel formues anvendelse.